Цэс

Мэдээ, мэдээлэл

МАТЕМАТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗАН
Эцэг эхийн булан